שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

מה זה תגמול הוני?

ישנן חברות אשר מתמרצות עובדים באמצעות אופציות או מניות. תמריץ זה נקרא בשפה החשבונאית "תגמול הוני". מטרת התגמול ההוני היא ליצור הזדהות בין העובדים לחברה, לתת להם תחושת שייכות ותמריץ פנימי להיות עובדים טובים.

העובדים מרגישים שותפים ויודעים כי ככל שהחברה תצליח יותר, כך שווי המניות יעלה יותר, ולכן הם ישקיעו יותר.
קיימים מספר סוגים של תגמול הוני. הנפוץ ביותר הוא אופציות לעובדים.
יש שיטות נוספות כגון: מניות הטבה, מניות חסומות, SAR, RSUs ו-ESPP.

אופציות – זכות לקנות מניות של החברה במחיר קבוע מראש, במהלך תקופה מוגדרת.

ESPP – מסלול תגמול בו החברה מאפשרת לעובד להפריש במשך חצי שנה אחוז מסוים מהמשכורת החודשית, ובתום התקופה העובד יכול לקנות את מניות החברה ב-15% הנחה. העובד יכול לבחור בין למכור את המניות באופן מיידי לבין אחזקת המניות.
ההנחה שהעובד מקבל מתפרשת כהטבת שכר שעליה משולם מס שולי באופן מידי במועד רכישת המניות. לעומת זאת, הרווח או ההפסד במכירה יטופל לפי רווח הון ויחושב כהפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר המניה ללא ההנחה.

מניות חסומות/RSU – במסלול תגמול זה, זכות העובד לקבל מניה בעתיד, בדומה לאופציות, אך ההבדל הוא שבמסלול זה אין עלות למימוש הזכות. העובד מקבל מניות חסומות שלא ניתן למכור אך 'מופשרות' על פני תקופה של כמה שנים או במקרה של עמידה ביעדים.
בתום התקופה, מיסוי ההכנסה הוא כהכנסת עבודה.
מימושים לאחר מכן ימוסו כרווח או הפסד הוני.

SAR – ניתן לחלק תגמול הוני בדרך של זכויות לעליית ערך מניות.
מנגנון זה מאפשר לעובד לקבל את ההטבה במזומן או במניות, בגובה ההפרש בין מחיר מניית החברה במועד הקצאת הזכות לבין שוויה בתום התקופה.

מסלולי מיסוי

מיסוי תגמול הוני תלוי במספר גורמים, ועשוי להיות בצורה של מס הוני בשיעור 25%, או מס פירותי בדומה למיסוי משכורת.
מסלולי מיסוי מתחלקים לשלושה, כשהשכיח ביותר הוא מסלול הוני באמצעות נאמן. במסלול זה, שמיטיב עם העובד, יש שיעור מס מופחת של 25% (בתוספת מס יסף) על ההכנסה הנובעת ממימוש האופציות, ומכירת המניות.
מסלול נוסף הוא מסלול פירותי באמצעות נאמן, בו הכנסת העובד מסווגת כהכנסת עבודה. המיסוי במקרה זה הוא פירותי, מס שולי בשיעור של עד 50%, בתוספת דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

המסלול האחרון הוא מסלול ללא נאמן, בו המיסוי זהה למסלול הפירותי באמצעות נאמן אך ללא הקלות מס לחברה.
בעלי שליטה אינם זכאים לשיעור מס מופחת, ותמיד ימוסו בדומה למיסוי משכורת – מיסוי פירותי. בעל שליטה מוגדר בחוק כמי שמחזיק, בצורה ישירה או עקיפה, באחד מאלה:

  • לפחות 10% מהון המניות או כוח ההצבעה בחברה.
  • זכות להחזיק לפחות 10% מהון המניות או כוח ההצבעה בחברה (למשל אופציות המקנות את הזכות).
  • זכות לקבל לפחות 10% מרווחי החברה.
  • זכות למנות מנהל בחברה.

מתי משלמים את המס?

את המס צריך לשלם בכל אירוע מס.
מימוש אופציה למניה אינו אירוע מס! 
מכירת מניות או מועד העברת המניות מהנאמן לעובד הינם אירוע מס.
כאשר מממשים מניות הרווח מתחלק ל- 2:
מרכיב ראשון: במס לפי מדרגות המס של העובד (שולי עד 50%) שהוא שווי המניה במועד הענקה.
מרכיב שני: רווח ההון שהוא ההפרש שבין מחיר המכירה לשווי במועד הענקה בשיעור מס מופחת  של 25%.
כאשר מממשים אופציות ניתן ליהנות משיעור מס מופחת על כל סכום הרווח בשיעור 25%, זאת כל עוד המניות מוחזקות בידי הנאמן לתקופה של 24 חודשים מיום ההקצאה, ללא מכירתן. אם מכירת המניות או העברתן מהנאמן לעובד נעשית לפני תום תקופה זו, שנקראת גם "תקופת החסימה", המס על הרווח הינו מס שולי עד 50% בתוספת דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

את מרכיב רווח ההון החייב בתשלומי המס ניתן לקזז כנגד הפסדי הון אחרים, לדוגמא בשוק ההון, ועל ידי כך לשלם פחות מס.

מאמרים נוספים

אחד הדוחות החשובים לכל עצמאי הינו דו"ח הרווח והפסד. דו"ח זה מסכם את הכנסות והוצאות העסק, ומציג את שורת הרווח התחתונה לשנת הפעילות.
דילוג לתוכן