שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

תקנון

1. ברוכים הבאים לאתר "Alfie" (להלן: "האתר") המעניק למשתמשים בו כלי המאפשר להפיק ולהגיש דוחות שנתיים לרשויות המס בצורה דיגיטאלית, באמצעות מערכת/תוכנת עזר מבית היוצר של חברת אלפי פלטפורמות טכנולוגיות בע"מ (להלן: "המערכת "ו-"החברה", בהתאמה). כמו כן, האתר יסייע בהנגשת תכנים בתחום המס וההתנהלות הפיננסית למשתמשים.

2. תפקידה של המערכת הינה לסייע למשתמשים באתר לדווח לרשויות המס את הדיווחים הנדרשים מהם על פי דין בצורה קלה, נוחה ומהירה.

3. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים חוזה מחייב בין החברה לבין כל משתמש במערכת (להלן: "המשתמש"). על המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר, בהתחשב בכך שהחברה רשאית להתאימן או לשנותן בכל עת. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עליו להפסיק את השימוש במערכת.

4. תנאי השימוש מתייחסים לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל: https://www.alfie.co.il.

5. כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

6. השימוש במערכת

6.1. מטרת המערכת הינה להעניק לאנשים פרטיים ולתאגידים את האפשרות להפיק ולהגיש דוחות שנתיים לרשויות המס בצורה דיגיטאלית, באמצעות שימוש במערכת, בהתאם לתנאי שימוש אלה.

6.2. על מנת להשתמש במערכת יש צורך ברישום פרטי המשתמש כמפורט באתר. על כל משתמש לדעת כי הוא לא יוכל לעשות שימוש במערכת, או שהשימוש בה יוגבל ו/או יופסק, ללא מסירת הפרטים הנדרשים ממנו לצורך שימוש בה.

6.3. אי מילוי ו/או מסירת הפרטים הנכונים בהתאם להנחיות השונות במערכת, עשוי להוביל לכך שהמשתמש לא יקבל את השירותים ו/או השירותים שיוענקו לא יהיו מלאים ו/או שלמים ו/או בהתאם למצב בפועל. על המשתמש לקחת זאת בחשבון בכל פעם שהוא נדרש למלא פרטים כאמור.

6.4. במסגרת השימוש במערכת, המשתמש רשאי ו/או מחויב (בנסיבות העניין) להעלות למערכת קבצים שונים אשר נתוניהם יעובדו לצורך הפקת הדוחות. קבצים אלה יכולים להיות דוחות כספיים, דוחות מס הכנסה, אישורים שונים וכן כל קובץ רלוונטי אחר. בעת רישומו למערכת, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לאפשר לחברה, באמצעות המערכת, לעבד את הנתונים שימסור לצורך הפקת דוחות לרשויות המס והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שיש לו או שיהיו לו בעתיד כלפי החברה בקשר עם האמור.

6.5. המשתמש מצהיר ומבין כי בשל העובדה כי השירות ניתן באמצעות חיבור לאינטרנט, ייתכנו מצבים בהם לא ניתן יהיה להיכנס למערכת והמשתמש יהיה מנוע מלטעון טענות בגין מקרים אלו. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, כי מעת לעת תידרש החברה לבצע פעולות תחזוקה ו/או תפעול שוטפות של המערכת לרבות שדרוגה, ועל כן לא תהיה למשתמש והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.6. המערכת ניתנת להפעלה במחשבים תומכים ובטלפונים חכמים בלבד. המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי ייתכן ויגרמו כשלים כלשהם להתחבר למערכת עקב נסיבות שונות, לרבות, אך לא רק, בעיות תשתית ו/או בספק האינטרנט, ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל כשל ו/או תקלה הנובעת מההתחברות למערכת ו/או מהפעלתה, והוא מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה בשל כך.

6.7. כמפורט לעיל, כל משתמש מוזמן להשתמש במערכת כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישתו למערכת, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק למשתמש נימוק או הסבר (להלן: "תקופת ההגבלה"). מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתו של המשתמש למערכת עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהמשתמש הפר את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במערכת) או את הוראות הדין, או במקרה בו המשתמש יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של המערכת או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתו של המשתמש למערכת הוא לא יהיה רשאי לשוב ולהשתמש במערכת תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. מובהר כי רישום למערכת תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

6.8. בעצם השימוש במערכת המשתמש מצהיר כי יעשה בה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותה שימוש אישי בלבד עבורו ו/או עבור מי מטעמו, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין וימנע מכל שימוש מסחרי במערכת, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באמצעות המערכת, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או בצד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7. זכויות קניין רוחני

7.1. המשתמש מצהיר ומודע לכך כי מתן זכות השימוש במערכת אינו מקנה לו כל זכות קניינית במערכת, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכי הוא מודע ומצהיר כי כל הזכויות במערכת על כל גרסאותיה ו/או עדכוניה ו/או שיפוריה, הינן ותישארנה בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ו/או של מי מטעמה, בהתאם לנסיבות העניין.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור, כל הזכויות במערכת, לרבות זכויות יוצרים, כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה מדדים ושמותיהם, עיצובים, קבצים קוליים, קובצי וידאו, קבצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר, שייכים במלואם לחברה או לצדדים שלישיים אשר הקנו לחברה זכויות שימוש בהם. המידע שיופק באמצעות המערכת נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו מלבד האמור, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, ו/או להדפיס מידע כלשהו מהמערכת לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

8. מגבלות על השימוש במערכת

8.1. אין להעלות ו/או להכניס למערכת תכנים ו/או מידע ו/או קבצים ו/או קודים ו/או לבצע כל פעולה שיש כדי לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום במערכת ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.

8.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים ומצהיר כי הזכות להשתמש במערכת הינה אישית, מוגבלת, בלתי עבירה וללא בלעדיות. המשתמש אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות מהשימוש במערכת, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את המערכת לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את המערכת או חומרים ו/או שירותים הקשורים בה או חלקים ממנה בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את המערכת בשלמותה או בחלקה; (ג) לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם המערכת ו/או תסרוק את המערכת ו/או "תשאב" מידע מהמערכת; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של המערכת או חלקים מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים במערכת, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה באמצעות המערכת ו/או לבצע הנדסה לאחור של המערכת; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות יוצרים, פרטיות, סודיות ו/או זכויות קניין של החברה; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של המערכת ו/או השירותים המסופקים על ידה, ו/או למנוע גישה לשימוש במערכת על ידי משתמשים אחרים; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית מערכות החברה באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להפעיל תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לפלטפורמה; (י) להשתמש במערכת באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.

9. דמי שימוש

9.1. השימוש במערכת מותנה בתשלום עפ"י התעריפים המצוינים במחירון (להלן: "דמי השימוש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את גובה דמי השימוש, ללא הודעה מראש.

9.2. תשלום דמי השימוש ייעשה באמצעות הזנת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש על ידי טופס מקוון מאובטח (להלן: "פרטי האשראי"). ייתכן שפרטי האשראי כאמור לא ייאספו על ידי החברה אלא ישירות על ידי חברת סליקה עימה תתקשר החברה, וכפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של חברת הסליקה כאמור. סליקת האשראי תבוצע בתקן מאובטח DSS PCI. החברה אינה אחראית לפעילות חברת הסליקה ו/או לשימוש הנעשה בפועל על ידה בפרטי האשראי. החברה שומרת את פרטי המשתמש והרכישה במחשביה, בכפוף לדיני הגנת הפרטיות. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי החברה מחייבים.

9.3. מובהר בזאת כי תשלום דמי השימוש מהווה הרשאה לשימוש של משתמש אחד בלבד ולטובת הפקת דו"ח אחד בלבד. הרשאת שימוש למשתמשים ו/או דו"חות נוספים כרוכה בתשלום נוסף. כמו כן, החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש במערכת, וזאת גם אם המשתמש שילם את דמי השימוש כדין. דמי השימוש המשולמים לחברה מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס למערכת ולעשות בה שימוש כפי שפורט לעיל, ואינם מקנים למשתמש כל זכות נוספת במערכת ובמידע המופיע בה.

10. עדכוני תוכנה

10.1. המשתמש מודע לכך כי החברה רשאית מעת לעת, לעדכן, לשדרג, לשפר ולאבטח את המערכת, באופן אוטומטי ואלקטרוני (להלן: "עדכוני תוכנה") החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המשתמש במערכת בזמן נתון, באופן זמני או קבוע, וזאת ללא כל מתן התראה מצד החברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית לבצע עדכוני תוכנה כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין.

10.2. החברה רשאית לבקש מן המשתמש לבצע עדכוני תוכנה למערכת על ידי טעינה ו/או הורדה של עדכוני תוכנה, לרבות דרך הורדה וטעינה של עדכוני תוכנה דרך רשת האינטרנט. האחריות לבירור וביצוע עדכוני התוכנה הינה על המשתמש מלבד.

10.3. במקרה והמשתמש לא יאפשר ו/או לא יבצע את עדכוני התוכנה הנדרשים, ייתכן והשימוש במערכת יהיה איטי ו/או תקול ו/או פגום ו/או לא שלם ו/או ייפסק לחלוטין, וזאת מבלי שלמשתמש תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך מהחברה ו/או צדדים שלישיים.

11. אתרי צדדים שלישיים

השימוש במערכת עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרי צדדים שלישיים"). קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לחברה שליטה באתרי צדדים שלישיים, ואין היא תישא באחריות לתוכנם, לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות של אתרי צדדים שלישיים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרי צדדים שלישיים . אין בהכללת קישורים אלו משום אישור לחומר או המידע המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי האתרים האמורים לעיל וכל שימוש בקישורים לאתרי צדדים שלישיים הינם באחריות הבלעדית של המשתמש בלבד. מומלץ לקרוא היטב את תנאי השימוש של כל אתר צד שלישי בו מבקר המשתמש.

12. שימוש במידע והגנת פרטיות

12.1. החברה עשויה להשתמש במידע שיוזמן לאתר ולמערכת לצורך יצירת קשר עם המשתמש ולסיוע במתן השירותים למשתמש, בהתאם לרצונו ובקשתו של המשתמש. בנוסף, אנו עושים שימוש במידע של המשתמש לצורך שיפור השירות וייעול האתר, המערכת ופעילות החברה. זאת, תוך שמירה על פרטיות המשתמש, וצמצום השימוש בפרטים אישיים היכן שהדבר מתאפשר ובהתאם לחובותיה של החברה לפי דין.

12.2. הנתונים שימסור המשתמש יישמרו במאגר המידע של החברה על פי כל דין, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.

12.3. בשל העובדה כי השימוש במערכת עשוי לכלול איסוף, שימוש ועיבוד של מידע אישי ו/או רגיש על המשתמש (להלן: "המידע האישי" או "המידע") החברה תפעל כדלקמן:

12.3.1. החברה תמלא אחר הוראות כל דין העוסקות באיסוף, שימוש, העברה ושמירה של מידע אישי, לרבות, אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק").

12.3.2. החברה רשאית לעבד ולעשות שימוש במידע האישי, אך ורק למטרות ובאמצעים הקבועים במערכת ובתנאי שימוש אלה בלבד.

12.4. לפרטים נוספים ראו מדיניות הפרטיות של החברה (לחץ כאן).

13. הגבלת אחריות

13.1. המערכת ניתנת כמות שהיא ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד החברה ו/או מצד שלישי כלשהו. בהתאם לאמור, אין באמור במערכת ו/או בתנאי שימוש אלה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המערכת למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף להוראות הדין החל, בכל הנוגע לאחריות בגין תכונות, מגבלות או התאמה של המערכת לצרכיו ודרישותיו של המשתמש.

13.2. החברה אינה מתחייבת לכך שהמערכת תתפקד ללא תקלות, וירוסים, הפרעות, גישה בלתי מורשית, התחזות, גניבת זהות וכל מגבלות חומרה ותוכנה אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לפגיעה בצרכי המשתמש מן המערכת. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים לצורך תפקודה התקין של המערכת. יחד עם זאת, כל מערכת ממוחשבת, לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות, והשימוש באינטרנט, ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשוף לסיכונים והחברה אינה יכולה לאבטח באופן מושלם את מחשביה ו/או מערכותיה מפני כלל הפגיעות הפוטנציאליות.

13.3. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בקשר לשימוש במערכת בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, דמי נזיקין עונשיים או כל נזק אחר מכל סוג ומין שהוא, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של המשתמש ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על המערכת ו/או בביצועיה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במערכת, או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש בה.

13.4. המשתמש מודע ומסכים לכך כי אין בדוחות ו/או במידע אשר יופקו באמצעות המערכת, בהתבסס על תשובותיו והמידע שהוא מוסר, משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום הדיווחים לרשויות המס, בתחום המיסוי או בתחום המשפטי. השימוש באתר ובמערכת אינו נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים בתחום המס. המשתמש יישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך המידע אשר יופק באמצעות המערכת.

13.5. באתר מפורסמים מפעם לפעם סרטוני הדרכה, שנועדו להיות כלי עזר לצורך השימוש במערכת, והם אינם בבחינת המלצה או תחליף לשיקול דעת עצמאי של המשתמש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תוכן הסרטונים.

13.6. אין באמור בדפי האתר משום הצעה, הכוונה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות או פעולות כלשהן על ידי החברה ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח. ייעוץ אישי מחייב להכיר את נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. אין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה. ככל שהמערכת מיועדת לסייע למשתמש ככלי עזר בהגשת דיווחים לרשויות המס, מומלץ שלא להסתמך עליה בלא בדיקה נפרדת של מטרותיו של כל משתמש ומשתמש.

13.7. באתר ניתן למצוא מונחים והגדרות שונים מתחום המס. הוא נועד לסייע למשתמש בהבנת מושגים שהוא עשוי להיתקל בהם בתהליך הדיווח לרשויות המס. בעוד שהחברה עשתה כל מאמץ לדייק בהסברים ששולבו במערכת, הסברים אלה אינם מחייבים משפטית ואין לייחס להם תוקף משפטי. הם אינם ממצים ונועדו להבנה ולידע כלליים בלבד.

14. העלאת קבצים ותוכן על ידי המשתמש

14.1. במסגרת השימוש במערכת, המשתמש רשאי להעלות למערכת קבצים שונים וכן למסור מידע אישי ו/או רגיש אודותיו.

14.2. כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל מידע ו/או תוכן הנמסר על ידו באמצעות המערכת, הינו נכון, מדויק ושלם, ולא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא למסור ו/או לפרסם באמצעות המערכת ו/או להעביר מידע ו/או נתונים, אשר כוללים או עשויים לכלול:

א. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

ב. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

ג. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטת המשתמש, או שקיבל את כל ההרשאות הנחוצות.

ד. כל השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין ו/או כל מידע אשר יכול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

ה. כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

ו. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.

ז. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

ח. כל תוכן ומידע על קטינים המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

ט. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום במערכת ו/או במידע הקיים בה ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכד' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית למערכת.

14.3. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהועלו ו/או נמסרו על ידו ו/או באמצעותו ו/או על ידי אחר מטעמו והוא פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

15. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

15.1. משתמש שנרשם לאתר ולמערכת מאשר כי יצורף לרשימת הדיוור הישיר של האתר ("הדיוור") וכי הוא מסכים שיעשו שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומים למשתמשים רשומים שתבצע החברה, בין היתר, דרך האתר, מעת לעת.

15.2. אישור קבלת דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

15.3. על משתמש שנרשם לאתר ולמערכת כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

15.4. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

15.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אך ללא מסירתם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

15.6. בעת השארת הפרטים יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתה הבלעדי של החברה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש במערכת ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטי המשתמש, יש לעדכנם באתר.

15.7. כאמור לעיל, החברה לא תעשה שימוש בפרטים שנמסרו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (לחצו כאן).

15.8. מובהר, כי באפשרות המשתמש שהשאיר את פרטיו להסיר עצמו בכל עת מהדיוור שיקבל מהחברה באמצעות לחיצה על הקישור "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו המשתמש מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור ישיר כאמור.

15.9. החברה רשאית לבטל את רישומו של משתמש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע שימוש של משתמש באתר ו/או לבטל רישום של משתמש לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם הופרו תנאי התקנון;

ב. במקרה שנעשה שימוש באתר ו/או במערכת לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ג. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

ד. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר ו/או במערכת בכל דרך שהיא

15.10. מובהר, כי אין לראות במידע המופיע בדיוור מטעם החברה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע באתר.

15.11. החברה ו/או האתר ו/או המערכת לא יהיו אחראים לכל נזק (בין אם נזק ישיר ובין אם נזק עקיף), הפסד, אובדן הכנסות, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמש אשר יירשם ויזין את פרטיו לאתר ולמערכת ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכדומה המופיעים בדיוור החברה. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש שהזין את פרטיו כאמור לעיל.

15.12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כפי שהוא ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכן והמידע אינו שלם או לחילופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע, ולמקבל הדיוור לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין או סוג שהוא, בקשר לאמור.

16. על תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות), על האתר ועל המערכת, לרבות כל שימוש שיעשו בהם, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר ו/או במערכת הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. החברה מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. היה ומשתמש יחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, יעשה זאת ביוזמתו שלו ובאחריותו, ויישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

מרכזי ההדרכה שלנו

בלוג אייקון
בלוג
יוטיוב אייקון
YouTube

דרכי יצירת קשר

וואטסאפ אייקון
WhatsApp
טלגרם אייקון
Telegram
פייסבוק אייקון
Facebook
אייקון מייל
דוא"ל
דילוג לתוכן